کارگاه آموزش پلتفرم

Error: please reset date.

این کارگاه از تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۸ در کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار می گردد